Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन