Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

सूचनाको हकसम्बन्धी प्रमुख कार्य विवरण प्रकाशन गरिएको

2 महिना अगाडी

2075-11-03


सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०७५।०७६ को पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरुको विवरण

 

Attached Files