Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

गञ्जबहादुर एम.सी


गञ्जबहादुर एम.सी


गञ्जबहादुर एम.सी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल daorolpa@moha.gov.np
बहाल मिति २०७४ चैत्र १८