Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

ठेगाना :

फोन नं : 086440110

फ्याक्स : 086440133

इमेल : rolpadao@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु